Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden BCN

Artikel 1. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

Diensten:        De door BCN te verrichten diensten ten behoeve van en overeengekomen met de opdrachtgever.

Opdrachtgever: Partij die met BCN een Overeenkomst is aangegaan waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

Overeenkomst: de Overeenkomst tussen BCN en Opdrachtgever waarop deze voorwaarden van toepassing zijn.

Personeel:      alle (hulp) personen, al dan niet in dienst van BCN, die door BCN worden ingezet bij de uitvoering van de overeengekomen diensten.

 

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en overeenkomsten van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BCN Brandwacht Centrale Nederland, alsmede van dochtervennootschappen daarvan en andere gelieerde vennootschappen die naar deze algemene voorwaarden verwijzen, hierna nader aan te duiden met “BCN”.

2.2 Door met BCN een overeenkomst aan te gaan doet de opdrachtgever afstand van eventueel door hem gehanteerde voorwaarden hoe ook genaamd, zodat op al onze overeenkomsten uitsluitend de door BCN gehanteerde voorwaarden toepasselijk zijn.

2.3 Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

2.4 Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden nietig zijn of vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van toepassing. BCN en opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden, teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

 

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle door BCN gedane aanbiedingen en offertes zijn vrijblijvend. Eerst door de schriftelijke (order)bevestiging van BCN of door feitelijke uitvoering door BCN komt de overeenkomst tot  stand. Wijzigingen van opdrachten binden BCN slechts voor zover deze wijzigingen schriftelijk door BCN zijn bevestigd c.q. feitelijk door BCN zijn uitgevoerd.

3.2 De door BCN aangeboden offertes zijn geldig gedurende 14 dagen, tenzij anders aangegeven.

3.3 De prijzen in de genoemde aanbiedingen en offertes zijn exclusief B.T.W. en andere heffingen van overheidswege. 

3.4 Indien de aanvaarding (op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte opgenomen aanbod is BCN daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij BCN anders aangeeft.

3.5 Een samengestelde prijsopgave verplicht BCN niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. 

3.6 Aanbiedingen en/of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige opdrachten.

  

Artikel 4. Uitvoering van de overeenkomst

4.1 Indien met betrekking tot de te verlenen diensten meerdere overeenkomsten zijn gesloten, geldt de laatste in dagtekening.

4.2 De verbintenis van BCN is een inspanningsverplichting, waarbij BCN de specifieke eisen van vakmanschap die de dienstverlening met zich brengt in acht zal nemen. BCN zal van overheidswege gestelde voorschriften, die van toepassing  zijn op de diensten,  naleven. Alle eisen. die door opdrachtgever aan diensten worden gesteld. moeten  met BCN nadrukkelijk zijn overeengekomen

4.3 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft BCN het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden.

4.4 Tot de normale uitvoering van de overeenkomst behoort in ieder geval niet het breken van werkstakingen, het op enigerlei wijze betrokken raken bij politieke of daarmee gelijk te stellen geschillen, dan wel het betrokken raken bij geschillen tussen de opdrachtgever en één of meer derden.

4.5 De opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan BCN aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan BCN worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan BCN zijn verstrekt, heeft BCN het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de gebruikelijke tarieven aan de opdrachtgever in rekening te brengen.

4.6 BCN is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat BCN is uitgegaan van door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid en/of onvolledigheid voor BCN kenbaar behoorde te zijn.

4.7 Indien is overeengekomen dat de overeenkomst in fasen zal worden uitgevoerd kan BCN de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten tot dat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.

4.8 Indien door BCN, of door BCN ingeschakelde derden, in het kader van  de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van opdrachtgever of een door opdrachtgever aangewezen locatie, verplicht de opdrachtgever zich kosteloos ervoor zorg te dragen dat de arbeidsomstandigheden voldoen aan de arbeidsomstandighedenwetgeving en aanverwante regelgeving.

4.9 Opdrachtgever is aansprakelijk voor alle schade, inclusief lichamelijk letsel, van personeel van BCN of door BCN ingeschakelde derden, veroorzaakt door of ontstaan tijdens de uitoefening van de werkzaamheden in opdracht van de opdrachtgever en vrijwaart BCN voor alle aanspraken van personeel van BCN of door BCN ingeschakelde derden.

4.10 Indien door BCN, of door BCN ingeschakelde derden een strafbaar feit wordt ontdekt, wordt dat aan de opdrachtgever gerapporteerd. De beslissing tot het doen van aangifte ter zake van dit strafbaar feit, wordt genomen door de opdrachtgever. De aangifte zal BCN alleen ten verzoeken van de opdrachtgever en onder de verantwoordelijkheid van de opdrachtgever worden gedaan. De opdrachtgever vrijwaart BCN voor alle aanspraken van derden, ter zake van een dergelijke aangifte, ongeacht of BCN met betrekking tot de aangifte enig verwijt te maken is.

4.11 Opdrachtgever vrijwaart BCN voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en welke aan opdrachtgever toerekenbaar is.

 

Artikel 5. Wijziging van de overeenkomst

5.1 Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering noodzakelijk is om de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, zullen partijen tijdig en in onderling overleg de overeenkomst dienovereenkomstig aanpassen.

5.2 Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing van de uitvoering daardoor worden beïnvloed. BCN zal de opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

5.3 Indien de wijziging van of aanvulling op de overeenkomst financiële en/of kwalitatieve consequenties zal hebben, zal BCN de opdrachtgever hierover tevoren inlichten.

5.4 Indien een vast tarief is overeengekomen zal BCN daarbij aangeven in hoeverre de wijziging en/of aanvulling van de overeenkomst een overschrijding van dit tarief tot gevolg heeft.

5.5In afwijking van artikel 5.3 zal BCN geen meerkosten in rekening kunnen brengen, indien de wijziging en/of aanvulling het gevolg is van omstandigheden die aan BCN kunnen worden toegerekend.

 

Artikel 6. Contractduur, leveringstijden en uitvoeringstermijn

6.1 De overeenkomst tussen BCN en opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

6.2 Is binnen de looptijd van de overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden en/of levering van producten een termijn overeengekomen, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoerings- en/of leveringstermijn dient de opdrachtgever derhalve door aangetekend schrijven BCN in gebreke te stellen.

 

Artikel 7. Tarieven en prijzen

7.1  Indien tijdens  de  duur van  de  door  BCN met  de opdrachtgever gesloten overeenkomst kostprijs verhogende wijzigingen optreden, is BCN gerechtigd de overeengekomen tarieven en/of prijzen te wijzigen.

7.2 BCN mag het tarief verhogen, wanneer tijdens de uitvoering van de werkzaamheden blijkt dat de oorspronkelijke overeengekomen, dan wel verwachte hoeveelheid werk in zodanige mate onvoldoende werd ingeschat bij het sluiten van deze overeenkomst, en zulks niet toerekenbaar is aan BCN, dat in redelijkheid niet van BCN mag  worden verwacht de  overeengekomen werkzaamheden te verrichten tegen het oorspronkelijk overeengekomen tarief. BCN zal de  opdrachtgever in dat geval van het voornemen tot verhoging van het tarief in kennis stellen.

7.3 De opdrachtgever is niet gerechtigd enige korting of compensatie toe te passen op de overeengekomen tarieven en prijzen.

7.4 Alle  prijzen zijn exclusief B.T.W.  tenzij uitdrukkelijk anders  wordt vermeld. BCN is gerechtigd elke wijziging van het B.T.W.- tarief aan de opdrachtgever door te berekenen.

 

Artikel 8. Betaling

8.1 Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de facturen van BCN binnen 30 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan, op een door BCN aan te geven wijze in de valuta waarin is gedeclareerd. Bezwaren tegen de hoogte van de declaraties schorten de betalingsverplichting niet op.

8.2 Indien niet tijdig wordt betaald, is de opdrachtgever in verzuim zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is. De opdrachtgever is – onverminderd haar overige verplichtingen –  vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de dag der algehele voldoening over de nog openstaande bedragen een rente verschuldigd op jaarbasis van het telkens geldende toepasselijke wettelijke rentepercentage, verhoogd met 3%.

8.3 BCN heeft steeds het recht om zowel vóór als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling c.q. vooruitbetaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de  overeenkomst door  BCN, totdat de  zekerheid verschaft is en/of de vooruitbetaling door BCN is ontvangen.

8.4 In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de opdrachtgever zijn  de  vorderingen van  BCN op de opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.

8.5 Indien de opdrachtgever in betalingsverzuim verkeert, is BCN gerechtigd tot onmiddellijke stopzetting of opschorting van de overeenkomst c.q. werkzaamheden, zonder voorafgaande berichtgeving hiervan.

 

Artikel 9. Incassokosten

9.1 Bij niet of niet-tijdige betaling komen alle gerechtelijke proces- en executiekosten, alsmede de administratiekosten en buitengerechtelijke incassokosten voor rekening van de opdrachtgever. De buitengerechtelijke incassokosten bedragen ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van € 150,00.

9.2  Indien BCN hogere  kosten  heeft gemaakt, welke redelijkerwijs noodzakelijk waren, worden deze ook doorberekend aan opdrachtgever.

9.3 De eventuele gemaakte redelijke gerechtelijke en executiekosten komen eveneens voor rekening van de opdrachtgever.

9.4 Opdrachtgever is over de gemaakte incassokosten rente verschuldigd.

 

Artikel 10. Duur overeenkomst/ opzegging

10.1      Onbepaalde tijd. Elk van partijen is gerechtigd een overeenkomst voor onbepaalde tijd tegen  het eind van ieder kalenderjaar  bij aangetekende brief op te zeggen, met inachtneming  van een opzegtermijn  van drie maanden.

10.2    Bepaalde  tijd. Een overeenkomst voor bepaalde  tijd wordt na afloop van de overeengekomen  periode geacht te zijn verlengd voor dezelfde periode, tenzij door opdrachtgever of BCN bij aangetekende brief uiterlijk drie maanden voor de datum van de afloop van de periode te kennen is gegeven, dat de overeenkomst bij einde van de termijn afloopt.

10.3 opzegging. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door opdrachtgever, heeft BCN recht op compensatie vanwege het daardoor ontstane en aannemelijk te maken bezettingsverlies, tenzij er feiten en omstandigheden aan de opzegging ten grondslag liggen die aan BCN zijn toe te rekenen. Voorts is de opdrachtgever alsdan gehouden tot betaling van de declaraties voor tot dan toe verrichte werkzaamheden. De voorlopige resultaten van de tot dan toe verrichte werkzaamheden zullen dan ook

 

Artikel 11. Opschorting en ontbinding

11.1 BCN is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien:

A: Elk der partijen kan de overeenkomst ontbinden  indien de wederpartij – nadat een in een schriftelijke ingebrekestelling gestelde redelijke termijn is verstreken  – tekortschiet  in de nakoming van zijn verplichtingen uit deze overeenkomst.

B: Elk der partijen is tevens gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te ontbinden  in geval van faillissement of surseance  van betaling van de wederpartij,  of in het geval op de wederpartij  de wet Schuldsanering Natuurlijke Personen wordt toegepast.

C: Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is.

11.2 Voorts is BCN bevoegd de overeenkomst te (doen) ontbinden indien zich omstandigheden voordoen, welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk of naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid niet langer kan worden gevergd, dan wel indien zich anderszins omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet mag worden verwacht.

11.3 Indien de overeenkomst wordt ontbonden, zijn de vorderingen van BCN op de opdrachtgever direct opeisbaar, indien BCN de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt BCN zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.

11.4 BCN behoudt steeds het recht schadevergoeding te vorderen.

 

Artikel 12. Overmacht

12.1     Omschrijving

Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan alle omstandigheden, voorzien of onvoorzien, die niet aan BCN kunnen worden toegerekend, waardoor BCN niet in staat is zijn verplichtingen geheel of ten dele na te komen. Hieronder worden in ieder geval begrepen terrorisme, kwaadwillige besmetting, alsmede van overheidswege en/of door derden getroffen maatregelen om het dreigend gevaar van terrorisme en/ of kwaadwillige besmetting af te wenden,  of – indien dit gevaar zich heeft verwezenlijkt – de gevolgen daarvan te beperken.  Voorts zijn hieronder begrepen werkstakingen  binnen de onderneming van BCN, stakingen elders voor zover BCN daardoor in zijn dienstverlening  wordt beperkt, het niet voldoen door leveranciers van BCN aan hun verplichtingen, alsmede  extreme weers- en verkeersomstandigheden.

12.2     Gevolgen

A:  In geval van overmacht is BCN zonder rechterlijke tussenkomst  bevoegd  hetzij de uitvoering van de overeenkomst voor een periode van ten hoogste zes maanden op te schorten, hetzij de overeenkomst te ontbinden,  zonder dat er voor BCN een verplichting tot schadevergoeding ontstaat. BCN heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid  die (verdere)  nakoming verhindert, tijdens de uitvoering van de overeenkomst intreedt.  Indien BCN zich beroept  op overmacht heeft opdrachtgever pas na zes maanden het recht de overeenkomst te ontbinden.

B:  Indien BCN bij het intreden  van de overmacht al gedeeltelijk  aan zijn verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan zijn verplichtingen kan voldoen, is hij gerechtigd het reeds uitgevoerde  c.q. uitvoerbare deel afzonderlijk te factureren. Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen alsof het een afzonderlijk contract betreft.

  

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1   Beperkingen

 1. BCN is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade, als gevolg van – door opdrachtgever aan te tonen – grove schuld of opzet van BCN bij de uitvoering van zijn verplichtingen voortvloeiend uit de tussen partijen gesloten overeenkomst. BCN is niet aansprakelijk voor bedrijfs- en gevolgschade,waaronder  in ieder geval wordt verstaan  geleden verlies en gederfde  winst. Voor schade die het gevolg is van een gebeurtenis die (direct of indirect) verband houdt met terrorisme of kwaadwillige besmetting is BCN nimmer aansprakelijk.
 2. BCNis niet aansprakelijk voor schade die bij een correcte uitvoering van de diensten  onvermijdelijk is, dan wel het gevolg is van door de omstandigheden geëiste spoed.

De regels van zaakwaarneming (artikel 6:198-202 BW) zijn onverkort van toepassing.

 1. BCNis in geen geval aansprakelijk voor de gevolgen van de onjuistheid van de door of namens  opdrachtgever verstrekte  gegevens. BCN is evenmin aansprakelijk voor onjuistheden  of onvolledigheden die zijn ontstaan bij het doorgeven  of toezenden van gegevens, vertragingen  of fouten in de transmissie  van gegevens, communicatiestoornissen, problemen  bij het bereiken van de door opdrachtgever opgegeven personen,  (de gevolgen van) computer-, sema- foon-, telefoon- of telefaxstoringen, programmeringsfouten, storingen of verbrekingen  van een vaste lijnverbinding, waar dan ook door veroorzaakt.
 2. BCN is niet aansprakelijk voor handelen of nalaten van Opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen, die door of vanwege Opdrachtgever tewerk zijn gesteld.
 3. BCN is niet aansprakelijk voor onoordeelkundige behandeling c.q. gebruik van het door BCN opgeleverde werk c.q. de door haar geleverde zaken.
 4. Indien sleutels tijdens de Overeenkomst kwijtraken of verloren gaan, verplicht Opdrachtgever zich binnen 48 uur zorg te dragen voor vervanging van sloten en/of sleutelsystemen en nieuwe sleutels ter beschikking te stellen aan BCN. BCN is op geen enkele wijze aansprakelijk voor schade die na het verstrijken van de 48-uurs termijn ontstaan.
 5. De aansprakelijkheid van BCN is in ieder geval beperkt tot de hoogte van de overeengekomen vergoeding van BCN op jaarbasis, met een maximum van € 50.000,00 per aanspraak of reeks van samenhangende aanspraken, en een maximum van € 1.000.000,00 per opdrachtgever per jaar. BCN zal op verzoek van opdrachtgever informatie verstrekken over zijn bedrijfsaansprakelijkheidsverzekering. Voor schade die het gevolg is van de omstandigheid  dat sleutels, die in het kader van de uitvoering van de overeenkomst aan BCN zijn toevertrouwd, door BCN zijn kwijtgeraakt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een bedrag van € 2.500,00 per gebeurtenis, met een maximum van € 10.000,00 per opdrachtgever per jaar.
 6. In het geval Personeel van BCN werkzaam is onder leiding en/of toezicht van Opdrachtgever en BCN feitelijk geen zeggenschap meer heeft over gedragingen van dat Personeel, is BCN nimmer aansprakelijk voor schade die dat Personeel Opdrachtgever of derden toebrengt.
 7. Opdrachtgever vrijwaart BCN voor aanspraken van derden jegens BCN terzake van verlies van of schade aan objecten, zake of personen. Voorts vrijwaart Opdrachtgever BCN van vorderingen van Personeel van BCN tot vergoeding van zaak- of letselschade geleden door Personeel in de uitvoering van werkzaamheden c.q. tijdens het verrichten van Diensten ten behoeve van opdrachtgever: tenzij die schade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewust roekeloosheid van dat Personeel.
 8. Opdrachtgever vrijwaart BCN tegen alle vorderingen uit product- en millieuaansprakelijkheid.

 

Artikel 14. intellectueel eigendomsrecht

De intellectuele  eigendomsrechten op door BCN verstrekte bescheiden, zoals rapporten, advies, ontwerpen, schetsen, beschrijvingen, tekeningen, software en door hem geleverde programmatuur  blijven van BCN. De betreffende bescheiden zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door opdrachtgever en mogen niet zonder voorafgaande  schriftelijke toestemming van BCN worden verveelvoudigd, openbaar  gemaakt,  of ter kennis van derden worden gebracht.

 

Artikel 15. Geheimhouding

Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie, die zij in het kader van de overeenkomst van elkaar of uit andere  bron hebben verkregen.  Informatie geldt als vertrouwelijk indien dit door een partij is medegedeeld of voortvloeit uit de aard van de informatie.

 

Artikel 16. Personeel

16.1   Eisen

BCN kiest het personeel  voor de ten behoeve  van opdrachtgever uit te voeren diensten aan de hand van de door opdrachtgever verstrekte informatie en met inachtneming van de eisen waaraan  het personeel  op grond van de overeenkomst tussen partijen en de wet moet voldoen. Binnen voormeld kader is BCN vrij in de keuze van haar personeel.  Indien het door BCN ingezette personeel  niet blijkt te voldoen aan de overeengekomen eisen en binnen redelijke termijn ook niet aan die eisen zal kunnen voldoen, dan wel de werkzaamheden structureel niet naar behoren verricht, zal BCN op schriftelijk verzoek, onder opgaaf van redenen, van opdrachtgever en na overleg met opdrachtgever het betreffende personeel  vervangen.

 

16.2  Inwerken en opleiding

Indien het noodzakelijk is dat personeel van BCN moet worden ingewerkt door opdrachtgever en/of speciaal ten behoeve van de werkzaamheden voor opdrachtgever een opleiding moet volgen, dan komen de kosten daarvan voor rekening van opdrachtgever.

 

16.3  Overname personeel

Opdrachtgever zal gedurende de looptijd van de overeenkomst tussen partijen en binnen 12 maanden na afloop daarvan geen personeel van BCN in dienst nemen  en/of door personeel van BCN werkzaamheden voor hem of derden laten ver- richten, op straffe van een direct opeisbare boete  van € 15.000,00 per overtreding, vermeerderd met een bedrag van € 1.000,00 voor iedere dag dat de overtreding van dit artikel voortduurt, onverminderd het recht van BCN op volledige schadevergoeding.

 

Artikel 17. Arbeidsomstandigheden

De opdrachtgever verklaart zich bekend met het feit dat hij in de Arbeidsomstandighedenwet wordt aangemerkt als werkgever.

 1. De opdrachtgever is jegens de uitzendkracht en de uitzendonderneming verantwoordelijk voor de nakoming van de uit artikel 7:658 Burgerlijk Wetboek, de Arbeidsomstandighedenwet en de daarmee samenhangende regelgeving voortvloeiende verplichtingen op het gebied van de veiligheid op de werkplek en goede arbeidsomstandigheden in het algemeen.
 1. De opdrachtgever is gehouden om aan de uitzendkracht en aan de uitzendonderneming tijdig, in ieder geval één werkdag voor aanvang van de werkzaamheden schriftelijk informatie te verstrekken over de verlangde beroepskwalificaties en de specifieke kenmerken van de in te nemen arbeidsplaats. De opdrachtgever geeft de uitzendkracht actieve voorlichting met betrekking tot de binnen zijn onderneming gehanteerde Risico Inventarisatie en Evaluatie (RIE).
 1. Indien de uitzendkracht een bedrijfsongeval of een beroepsziekte overkomt, zal de opdrachtgever, indien wettelijk vereist, de bevoegde instanties hiervan onverwijld op de hoogte stellen en ervoor zorg dragen dat daarvan onverwijld een schriftelijke rapportage wordt opgemaakt. In de rapportage wordt de toedracht van het ongeval zodanig vastgelegd, dat daaruit met redelijke mate van zekerheid kan worden opgemaakt of en in hoeverre het ongeval het gevolg is van het feit dat onvoldoende maatregelen waren genomen ter voorkoming van het ongeval dan wel beroepsziekte. De opdrachtgever informeert de uitzendonderneming zo spoedig mogelijk over het bedrijfsongeval of de beroepsziekte en overlegt een kopie van de opgestelde rapportage.
 1. De opdrachtgever zal aan de uitzendkracht vergoeden – en de uitzendonderneming vrijwaren tegen – alle schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) die de uitzendkracht in het kader van de uitoefening van zijn werkzaamheden lijdt, indien en voor zover de opdrachtgever en/of de uitzendonderneming daarvoor aansprakelijk is op grond van artikel 7:658 en/of artikel 7:611 Burgerlijk Wetboek.
 1. Indien het bedrijfsongeval tot de dood leidt, is de opdrachtgever gehouden schade (inclusief kosten met inbegrip van de daadwerkelijke kosten van rechtsbijstand) te vergoeden conform artikel 6:108 Burgerlijk Wetboek aan de in dat artikel genoemde personen.
 1. De opdrachtgever zal zich afdoende verzekeren tegen aansprakelijkheid op grond van het bepaalde in dit artikel. Op verzoek van de uitzendonderneming verstrekt de opdrachtgever een bewijs van verzekering.

 

Artikel 18. Klachten

Klachten over de uitvoering van de overeenkomst dienen door opdrachtgever binnen 8 dagen nadat hij het gebrek in de prestatie heeft ontdekt of had kunnen ontdekken,  schriftelijk, onder nauwkeurige opgave van de aard en de omvang van de klachten, te worden gemeld  aan BCN. Indien BCN een klacht gegrond acht, zal BCN de diensten  alsnog verrichten zoals overeengekomen, tenzij dit inmiddels onmogelijk of zinloos is geworden.  Indien het alsnog verrichten van de overeengekomen diensten  onmogelijk of zinloos is, zal BCN alleen aansprakelijk zijn binnen de grenzen van artikel 13 van deze Algemene Voorwaarden.

 

Artikel 19. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Geschillen over de overeenkomst en de nakoming daarvan worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam, of enige andere ter zake bevoegde rechter, indien BCN verkiest. Op elke overeenkomst tussen BCN en opdrachtgever is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

 

Artikel 20. Wijzigingen en vindplaats van de Algemene Voorwaarden

20.1 De algemene voorwaarden kunnen door BCN worden gewijzigd.

20.2 Wijzigingen van deze algemene voorwaarden gelden ook ten aanzien van reeds bestaande overeenkomsten.

20.3 De wijzigingen treden in werking 14 dagen na de bekendmaking of op een latere datum in de bekendmaking vermeld.

20.4 Indien de opdrachtgever een wijziging van deze algemene voorwaarden niet wenst te accepteren, kan de opdrachtgever de overeenkomst opzeggen met ingang van de  datum waarop de  nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden. De opzegging dient tijdig te geschieden.

20.5 De algemene voorwaarden worden op uw verzoek kosteloos aan u toegezonden.

 

© BCN Brandwacht Centrale Nederland B.V.

KvK: 59136154

Badhoevedorp, juni 2018