Privacy statement

Brandwacht Centrale Nederland B.V. (verder te noemen BCN) gaat zorgvuldig en veilig om met privacygevoelige informatie van haar werknemers en opdrachtgevers. En websitebezoekers. Met dit privacy statement geeft BCN u inzicht hoe BCN daar mee omgaat in het kader van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

 1. Onze bedrijfsgegevens

BCN levert diensten voor detachering, uitzenden of advies in de Nederlandse veiligheidssector en is ingeschreven bij de KvK onder nummer 59136154. BCN is gevestigd aan de Schipholweg 307, 1171 PL in Badhoevedorp en heeft de website www.bwcn.nl

 1. Waarom gebruikt BCN persoonsgegevens?

BCN verwerkt uw persoonsgegevens die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van onze diensten. De gegevens die worden gebruikt zijn noodzakelijk en wettelijk verplicht voor de het aangaan van arbeidsovereenkomsten, de uitbetaling van salarissen, afdrachten en premies.

 1. Welke persoonsgegevens gebruikt BCN?

 Persoonsgegevens zijn gegevens die herleidbaar zijn tot een individu. Bijvoorbeeld uw naam, huis- of e-mailadres. Bijzondere persoonsgegevens zijn bijvoorbeeld  gegevens over ras, godsdienst of levensovertuiging. Of gegevens met betrekking tot uw gezondheid, strafrechtelijke gegevens en ook uw burgerservicenummer (BSN).

BCN legt alleen (bijzondere) gegevens vast als dat noodzakelijk is om aan haar wettelijke verplichtingen te voldoen. Zo gebruiken wij bijvoorbeeld wel uw BSN, maar zullen wij nooit gegevens vastleggen inzake uw levensovertuiging.

 1. Bezoekgegevens website

 Op de website www.bwcn.nl worden algemene bezoekgegevens bijgehouden om uw internetervaring te optimaliseren en de webiste te verbeteren (cookies). Bijvoorbeeld het IP adres van uw computer en de aangeklikte informatie. Of bijvoorbeeld de datum waarop u dat deed. Deze informatie wordt uitsluitend gebruikt voor het beheer van de website. Deze gegevens zijn waar mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

 1. Persoonsgegevens op de website

Wanneer u uw gegevens invult op onze website (bijvoorbeeld als u wilt dat wij contact met u opnemen of indien u bij ons solliciteert) dan gebruikt BCN die gegevens doelmatig en functioneel. Een arbeidsrelatie wordt juridisch aangegaan met Arsenaal Payroll Services B.V.(verder te noemen: APS).Zij gebruiken uw gegevens om uw arbeidsovereenkomst op te maken, dan wel uw salaris of fee te betalen. En om aan alle andere verplichtingen die voortvloeien uit de arbeidsovereenkomst te voldoen. Zoals bijvoorbeeld het betalen van belastingen of het verwerken van ziekmeldingen.

Dat zijn de volgende gegevens:

 • NAW-gegevens, emailadres
 • Geboortegegevens, leeftijd, geslacht en (burgerlijke staat)
 • (nationaliteit), BSN-nummer, ID bewijs, werkvergunning
 • Loonbelastingverklaring en bankrekeningnummer
 • Loonspecificaties/loonstroken
 • Urenregistratie en onkosten
 1. Verstrekking van persoonsgegevens aan derden

BCN verstrekt uw gegevens nooit aan derden, anders dan aan APS in het geval van indiensttreding of het uitvoeren van werkzaamheden als ZZP-er.

 1. Gegevens van zakelijke relaties

Van opdrachtgevers verwerkt BCN ook gegevens.  Ook hier vloeien die voort uit wettelijke verplichtingen, zoals bijvoorbeeld de Wet op de Facturatie. Alle gegevens die BCN verzamelt en gebruikt zijn nodig voor het uitvoeren van onze diensten.

Dat zijn de volgende gegevens:

 • Bedrijfsnaam, KVK en BTW-nummer
 • Namen, contactgegevens en functies van contactpersonen
 • Gegevens van uw CAO (NEN-ISO 4400-1)
 • Gegevens rondom ARBO en RI&E (VCU)
 • Gebruikersgegevens voor onze digitale urenportals
 1. Bewaartermijnen

BCN bewaart uw gegevens niet langer dan wettelijk noodzakelijk. Veel bewaartermijnen in Nederland zijn wettelijk bepaald, maar zijn verschillend per gegeven. BCN houdt zich aan deze wetten.

 1. Beveiliging van persoonsgegevens

BCN doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. BCN doet dit aan de hand van fysieke, administratieve, organisatorische en technische maatregelen. Alleen door BCN geautoriseerde partijen (waaronder APS) hebben toegang tot de gegevens. Indien en voor zover gegevens worden verstrekt aan gegevensverwerkers die namens BCN diensten verlenen of opdrachten uitvoeren, is BCN met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

 1. Datalekken

 In geval van een ontdekking van een mogelijk datalek zal BCN u hierover binnen 24 uur informeren en indien noodzakelijk een melding bij de Toezichthouder doen. Na een melding van een datalek zal BCN u op de hoogte houden van nieuwe ontwikkelingen rondom het datalek en de maatregelen die BCN heeft genomen om de omvang van het datalek te beperken en te beëindigen en een soortgelijk incident in de toekomst te voorkomen. Heeft u zelf een vermoeden van een (mogelijk) datalek, neem dan direct contact op met uw contactpersoon van BCN.

 1. Uw recht op inzage en/of wijzigen/verwijderen van uw persoonsgegevens

Bent u medewerker of opdrachtgever dan heeft u toegang tot een groot deel van de over u geregistreerde persoonsgegevens. U heeft deze toegang via uw online account bij APS. Indien u gegevens wilt wijzigen of verwijderen die u niet zelf kunt aanpassen, kunt u contact opnemen met uw contactpersoon bij APS. Hetzelfde geldt indien u inzage wilt in uw totale persoonsgegevensverwerking door BCN en/of APS.

 1. Opmerkingen, vragen of klachten over uw persoonsgegevensbescherming

 Indien u opmerkingen, vragen of een klacht heeft over de bescherming van uw gegevens door BCN, dan kunt u contact met ons opnemen. Schriftelijk of per e-mail op resp. BCN, tav. de afdeling Privacy, Schipholweg 307, 1171 PL, Badhoevedorp of info@bwcn.nl

 1.  Wijzigingen Privacy Statement BCN

 BCN behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacy statement. Op de website staat de meest actuele versie. Deze versie is voor het laatst aangepast op 20 mei 2018.

 1. Nederlands recht

Op de bepalingen uit deze privacystatement en alle hieruit voortvloeiende geschillen is Nederlands recht van toepassing.

 

© BCN-mei 2018